Katas

日本空手道ダミカ派糸東流会

Katas

Kihon Kata

 1. Kihon Kata Ich
 2. Chi-No Kata
 3. Tenno Kata
 4. Gekisai-Dai Ich
 5. Gekisai-Dai Ni
___________
5 Katas

Itosu-Ha

 1. Pinan / Heian Kata
  1. Heian Nidan
  2. Heian Sandan
  3. Heian Shodan
  4. Heian Yondan
  5. Heian Godan
 2. Bassai Kata
  1. Bassai Dai
  2. Bassai Sho
 3. Rohai Kata
  1. Rohai Shodan
  2. Rohai Nidan
  3. Rohai Sandan
 4. Kushanku Kata
  1. Kushanku Dai
  2. Kushanku Shi
  3. Shiho Kushanku
  4. Chathanyara Kushanku
 5. Jion
 6. Jitte
 7. Jin
 8. Chinto
 9. Chintei
 10. Wanshu
 11. Gojushiho
___________
24 Katas

Higonna-Ha

 1. Tensho
 2. Sanchin
 3. Seisan
 4. Seien-chin
 5. Shisochin
 6. Saifa
 7. Seipai
 8. Sanseru
 9. Suparinpei
 10. Kururunfa
 11. Shimpa
___________
11 Katas

Matsumura-Ha

 1. Matsumura no Seisan
 2. Matsumura no Passai/Bassai

___________
2 Katas

Matsumora-Ha

 1. Matsumora no Rohai
 2. Wankan
 3. Tomari Passai/Bassai

___________
3 Katas

Aragaki Ankichi-Ha

 1. Nisei-shi
 2. Unshu
 3. Sochin
___________
3 Katas

Go Kenki-Ha

 1. Nipaipo
 2. Hakka-Ku
___________
2 Katas

Yasuhiro Konishi-Ha

 1. Tai Sabaki Shodan
 2. Tai Sabaki Nidan
 3. Tai Sabaki Sandan
 4. Seiryu
___________
4 Katas

Mabuni-Ha

 1. Aoyagi
 2. Juroku
___________
2 Katas

Nakaima Norisato-Ha

 1. Hei-Ku
 2. Pa-chu
 3. Anan
___________
3 Katas

Ishimine-Ha

 1. Ishimine No Bassai

___________
1 Kata