Katas

ダミカ空手道会菅

Dhammika Katas

Kihon Katas

 1. Kihon Kata Ich
 2. Chi-No Kata
 3. Tenno Kata
 4. Gekisai-Dai Ich
 5. Gekisai-Dai Ni

Itosu-Ha

 1. Pinan / Heian Kata
  1. Heian Nidan
  2. Heian Sandan
  3. Heian Shodan
  4. Heian Yondan
  5. Heian Godan
 2. Bassai Kata
  1. Bassai Dai
  2. Bassai Sho
 3. Rohai Kata
  1. Rohai Shodan
  2. Rohai Nidan
  3. Rohai Sandan
 4. Kushanku Kata
  1. Kushanku Dai
  2. Kushanku Shi
  3. Shiho Kushanku
  4. Chathanyara Kushanku
 5. Jion
 6. Jitte
 7. Jin
 8. Chinto
 9. Chintei
 10. Wanshu
 11. Gojushiho

Higonna-Ha

 1. Tensho
 2. Sanchin
 3. Seisan
 4. Seien-chin
 5. Shisochin
 6. Saifa
 7. Seipai
 8. Sanseru
 9. Suparinpei
 10. Kururunfa
 11. Shimpa

Matsumura-Ha

 1. Matsumura no Seisan
 2. Matsumura no Passai/Bassai

Matsumora-Ha

 1. Matsumora no Rohai
 2. Wankan
 3. Tomari Passai/Bassai

Aragaki Ankichi-Ha

 1. Nisei-shi
 2. Unshu
 3. Sochin

Go Kenki-Ha

 1. Nipaipo
 2. Hakka-Ku

Yasuhiro Konishi-Ha

 1. Tai Sabaki Shodan
 2. Tai Sabaki Nidan
 3. Tai Sabaki Sandan
 4. Seiryu

Mabuni-Ha

 1. Aoyagi
 2. Juroku

Nakaima Norisato-Ha

 1. Hei-Ku
 2. Pa-chu
 3. Anan

Ishimine-Ha

 1. Ishimine No Bassai